Zápis z výroční členské schůze pro rok 2020

Výroční členská schůze pro rok 2020 se konala v náhradním termínu v sobotu 4. července 2020 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 19 členů a jednoho hosta, a schůze tedy nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

  1. Přivítání, úvod
  2. Návrh programu, hlasování
  3. Zpráva o činnosti 2019 (Blažek)
  4. Zpráva o sportovní činnosti 2019 (Blažek)
  5. Zpráva o hospodaření 2019 (Blažek)
  6. Plán činnosti 2020
  7. Udělení čestného členství
  8. Předání darů členům k životním jubileím
  9. Diskuse
  10. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2019.[1])

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2019.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2019 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2020 jmenoval předseda Blažek organizaci turnajů dorostenek a Novopackého dortu v polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Z hlediska plánovaných prací je třeba dokončit svod dešťové vody do nádrží z druhé poloviny haly, osázení břehu nad nádržemi a zmínil i možnost částečné rekonstrukce kurtů.

ad 7) Na základě rozhodnutí výboru klubu ze dne 1. března 2020 bylo uděleno čestné členství paní Ludmile Pavlovcové za zásluhy o rozvoj tenisu v Nové Pace. Jmenovaná dostala čestnou plaketu a kytici. O nové čestné člence klubu byl přečten krátký tenisový medailonek. Paní Pavlovcová za ocenění poděkovala a vzpomněla i svého manžela Radka, který by si dle paní Pavlovcová ocenění zasloužil více než ona, nicméně již není naživu. Ocenění byly přítomny i děti paní Pavlovcové Ludmila a Radko.

ad 8) Předseda Blažek popřál k životnímu jubileu přítomným Ing. Tomáši Špicovi a Ing. Jiřímu Feigemu. Nepřítomným MUDr. Marii Šormové, Mgr. Evě Neverklové, Michalu Bartošovi, Luďku Černíkovi, Zdeňku Vytvarovi, Mgr. Ladislavu Janatovi a Mgr. Romanovi Jebavému bude popřáno dodatečně.

ad 9) V rámci diskuse padlo několik dotazů a návrhů. Ondřej Hylmar se zeptal, zda se bude něco dělat s opravou cvičné zdi. Předseda Blažek odpověděl, že byla získána cenová nabídka, která byla odeslána na město k rozhodnutí, zda bude oprava financována, nicméně město zatím neodpovědělo. Dále se Jiří Feige zeptal, zda budou na kurtech instalovány umělé lajny. Předseda Blažek odpověděl, že umělé lajny, stejně jako automatické zavlažování kurtů jsou v plánu, dle stavu financí by zejména zavlažování mohlo vzniknout před začátkem příští sezóny. Dále Martin Studnička st. pronesl vzpomínku na zahájení provozu kurtů v roce 1969 a zejména na finanční zajištění exhibice Ing. Kodeš – Ing. Pála. Následně RNDr. Bareš navrhl výboru klubu, aby navrhl na ocenění od města Nová Paka předsedu Blažka za jeho dlouholetou činnost pro klub a za napsání knihy o novopackém tenise. Poslední dotaz položil Martin Erban, který se zeptal, jak to bude s úpravou opěrné zdi za kurty č. 3 a 4, zda se bude natírat na zeleno. Předseda Blažek odpověděl, že na plot byla zakoupena krycí plachta a je třeba ji natáhnout.

ad 10) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 23:15 hod.

Zapsal: Jan Blažek

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2019 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Oslava 50 let kurtů v Nové Pace

V sobotu 28. září 2019 od 16:00 se na kurtech u Skautského domu konala oslava 50 let od vzniku tenisového areálu, jež byl oficiálně otevřen 4. října 1969 exhibicí tehdejších reprezentantů Ing. Jana Kodeše a Ing. Františka Pály. Letošního setkání se zúčastnilo přes 60 současných i bývalých členů, hráčů a funkcionářů. Z pamětníků otevření kurtů nechyběli Ludmila Pavlovcová st., Mgr. Eva Neverklová, Eva Malá, Ing. Ladislav Brož, Martin Studnička st., Jiří Pochop st., prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc., Aleš a Jiří Hendrychové, Radko Pavlovec ml., Jaroslav Ticháček, zastoupeny byly i mladší generace tenistů. Město Nová Paka reprezentoval místostarosta Mgr. Milan Pospíšil, přijeli i hosté z bělohradského a hořického tenisu. Kromě občerstvení v podobě grilovaných mas různých druhů od mistra grilu pana Geršla, novopackého piva a jiných nápojů zahrála naživo hřídelecká skupina Korbelrock. V průběhu oslavy byla rovněž pokřtěna kniha Historie tenisu v Nové Pace, jíž se zhostily paní Ludmila Pavlovcová st. a Mgr. Eva Neverklová. Setkání se dle ohlasů účastníků vydařilo, mimořádně akci přálo i slunečné počasí.

Účastníci setkání u příležitosti 50 let novopackých tenisových kurtů (foto Jiří Vlažný).