Různé

Zápis ze schůze výboru ze dne 21. dubna 2018

Zápis ze schůze výboru ze dne 21. dubna 2018 od 19:30

 

účast: Blažek, Holda, Stránský, Špic a Bark; omluveni Erban a Stuchlík Jiří

1) Nový člen výboru

Předseda Blažek přivítal ve výboru nového člena Ing. Tomáše Špice, který byl zvolen členskou schůzí.

2) Noví členové

Předseda Blažek přečetl návrh osob, které požádaly o přijetí do klubu. Výbor hlasoval o jednotlivcích s tím, že v případě schválení nebude požadován vstupní poplatek.

Ing. Jiří NÁDVORNÍK – 5 hlasů pro.

Tomáš NÁDVORNÍK – 5 hlasů pro.

Vojtěch KAZDA – 5 hlasů pro.

Ing. Julek TEGEL – 5 hlasů pro.

Všichni nově přijatí členové mají stejné povinnosti jako stávající – poskytnout rodné číslo k registraci do klubu, uhradit členský příspěvek a odpracovat brigádnické hodiny.

3) Občerstvení mimo provozní dobu správce

Výbor schválil zakoupení malé lednice, která bude umístěna v pánských šatnách, pro potřeby zajištění občerstvení mimo provozní dobu správce. Na lednici bude pořízena petlice se zámkem (zajistí Blažek).

4) Zajištění lékařských prohlídek

Předseda Blažek připomněl potřebu absolvování lékařských prohlídek závodních hráčů. U družstev dospělých vše zařídí Holda na základě dodaného seznamu (zpracuje Blažek), u mládeže zajistí prohlídky trenéři Mgr. Janata a Jiří Stuchlík.

5) Dokončené práce

Kurty byly na jaře připraveny ke hře, byl uklizen areál (hrabání trávy, úklid budovy šaten a klubovny včetně umytí oken), byly natřeny okenní parapety a oplechování budovy, mříže do oken, nádoba na vápno a podlaha terasy u pergoly. Sloupky plotu směrem k Šormovým byly obroušeny od rzi a jsou připraveny k natírání. Rovněž byly natřeny sloupy a brána u kurtu č. 1, která byla následně vypletena.

Holda podal zprávu o opravě pisoárů. Splachování bylo vyčištěno a funguje normálně.

Blažek poděkoval Martině Kubištové z Hořic za přípravu květinové výzdoby na terase.

Bark podal zprávu o umístění čerpadla. Současně byla vyměněna těsnění u hadic. Zbývá dořešit umístění krytu čerpadla.

Stránský oznámil, že vyúčtování pohřbu Aloise Stuchlíka by mělo být provedeno v příštím týdnu a výše doplatku by měla být cca 2.500 Kč.

6) Práce, které je třeba provést do prvního mistrovského utkání (sobota 28. dubna 2018)

Umístění krytu čerpadla (zajistí Bark).

Pověšení reklamních a krycích plachet (zajistí Blažek).

Úklid budovy klubovny a šaten před předáním novému správci (zajistil Holda u paní Pospíšilové).

Vyčištění sítka vodovodu u umyvadla v dámské sprše (zajistí Holda).

Odstranění děr u plotu mezi kurty č. 1 a 2 a asfaltovým dvorcem (zajistí Stránský).

Oprava a vyčištění okapu nad terasou (zajistí Bark).

Přilepení čidel u pánských pisoárů (zajistí Holda).

Zakoupení košů na tříděný odpad do kuchyně (zajistí Holda).

Instalace branky mezi kurty č. 1 a 3 (zajistí J. Dlabola, Bark).

7) Ostatní práce v průběhu roku

Následující práce by měly být vykonány v průběhu roku 2018: Výměna ztrouchnivělých latí na lavičkách a jejich natření, natření sloupků plotu mezi areálem a Šormovými, začištění děr po vedení termostatu od kotle, výzdoba klubovny, sekání trávy, výměna násad u nářadí a oprava kolečka.

Výroba police do kanceláře pro uložení archívu klubu (zajistí Holda) a výstavba přístřešku pro hlavní uzávěr plynu (zajistí Bark).

Další práce – výměna lina v šatnách, výměna prken v zábradlí terasy, oprava a natření fasády a výměna okapu pod terasou, výměna nábytku na terase – budou provedeny v závislosti na dostupných finančních zdrojích klubu.

Schůze byla ukončena ve 20:40.

 

 

 

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2018

Výroční členská schůze pro rok 2018 se konala v sobotu 14. dubna 2018 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 23 členů. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

1.   Návrh programu, hlasování

2.   Oznámení o úmrtí bývalého předsedy, správce a člena pana Aloise Stuchlíka / minuta ticha

3.   Oznámení o nutnosti doplnění výboru

4.   Zpráva o činnosti 2017 (Blažek)

5.   Zpráva o sportovní činnosti 2017 (Jiří Stuchlík)

6.   Zpráva o hospodaření 2017 (Blažek)

7.   Plán činnosti v roce 2018

8.   Oznámení členských příspěvků a brigádnických hodin

9.   Volba do výboru

10.  Diskuse

11.  Návrh usnesení, hlasování

12.   Předání darů členům k životním jubileím

13.  Oficiální závěr, volná zábava

 

ad 3) Předseda Blažek oznámil úmrtí bývalého předsedy a člena klubu Aloise Stuchlíka. V krátké zprávě shrnul důležitá životní data jmenovaného a připomenul jeho činnost v rámci spolku. Poděkoval členům za účast na posledním rozloučení s panem Stuchlíkem. Následně se držela minuta ticha na památku jmenovaného. Místopředseda Holda sdělil členské schůzi, že náklady na pohřeb pana Stuchlíka uhradil klub ze svého rozpočtu, neboť hrozilo, že v opačném případě se žádný pohřeb konat nebude. Nikdo z přítomných členů proti tomu nevznesl žádnou námitku.  

ad 4) Předseda Blažek oznámil, že v návaznosti na skon pana Stuchlíka je třeba doplnit výbor na stanovený počet sedmi členů. V souladu se stanovami měl výbor doplnit první nezvolený člen z posledních voleb do výboru – Jakub Krause, který se však z časových důvodů členství ve výboru vzdal. Blažek vyzval jménem výboru klubu přítomné členy, aby kandidovali na uvolněné místo a oznámil, že kandidaturu do výboru přijal Ing. Tomáš Špic, který klubu již několik let zpracovává účetní uzávěrku. Členové dostali čas na rozmyšlenou v průběhu čtení zpráv o činnosti spolku v roce 2017.

ad 5) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2017.[1])

ad 6) Zprávu o sportovní činnosti za rok 2017 přednesl Jiří Stuchlík1).

ad 7) Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl předseda Blažek1).

ad 8) Plán činnosti na rok 2018 přednesl předseda Blažek1).

ad 9) Stanovení členských příspěvků a brigádnických hodin – Rozhodnutím výboru spolku byly členské příspěvky ponechány s drobnou úpravou ve výši roku 2017, tedy dospělí 1.500 Kč, důchodci celodenní 1.200 Kč, dorost 700 Kč, žactvo a důchodci dopolední 600 Kč. Změnil se příspěvek dětí do 10 let na symbolických 100 Kč tak, abych spolek dodržel pravidla pro podávání žádostí o dotace na podporu činnosti mládeže z rozpočtu MŠMT ČR. Každý člen má povinnost odpracovat deset brigádnických hodin. Důchodci mají brigádnické hodiny dobrovolné a výbor jejich pomoc velice uvítá.

ad 10) Dalším bodem byla volba do výboru tak, aby byl výbor spolku doplněn na stanovami stanovený počet sedmi členů. Předseda Blažek znovu vyzval přítomné členy ke kandidatuře. S ohledem na skutečnost, že se nikdo nepřihlásil, navrhl předseda volbu Ing. Tomáše Špice. Aklamací byl návrh schválen 22 hlasy pro, 1 člen se hlasování zdržel (Ing. Tomáš Špic).

ad) 11) V rámci diskuse vystoupilo se svým dotazem několik členů. Nejprve se Josef Dlabola zeptal, jak je to s telefonním číslem po správci Aloisi Stuchlíkovi. Předseda Blažek oznámil, že číslo patří tenisovému klubu, nyní bude fungovat v držení některého z členů výboru a po nástupu nového správce Jaroslava Ticháčka bude v jeho držení, takže telefon bude i nadále fungovat. Dále se Pavel Sedláček zeptal, odkdy bude nový správce fungovat. Předseda Blažek oznámil, že nový správce bude fungovat od posledního víkendu v dubnu. Provozní doba správce bude každý všední den od 16:00, o víkendech bude provozní doba přizpůsobena programu mistrovských akcí a turnajů. Do té doby budou činnosti správce suplovat členové výboru. Další dotaz vznesl Zdeněk Mizera, který se zeptal, jaké pivo se bude v klubu točit. Na dotaz odpověděl nastupující správce Jaroslav Ticháček, který uvedl, že k dispozici bude točená novopacká desítka a možná že i novopacké pivo v plechovkách pro ty, kteří budou chodit mimo otvírací hodiny. Poslední dotaz položil Pavel Sedláček, který požádal o zopakování výše členských příspěvků. Předseda Blažek všechny kategorie a jednotlivé výše zopakoval.

ad 12) Schválení usnesení –  Členská schůze přijala usnesení ve znění: „Členská schůze schvaluje zprávy výboru o činnosti, o sportovní činnosti a o hospodaření za rok 2017. Do výboru klubu členská schůze zvolila Ing. Tomáše Špice.“ – Schváleno 22 hlasy pro, zdržel se 1 člen (místopředseda Petr Holda, který uvedl, že nechápe, proč se o usnesení hlasuje).

ad 13) Byly předány dary – dárkové koše a gratulace členům k životním jubileím – RNDr. Jaroslavu Barešovi k 80. narozeninám a Viliamu Wagnerovi k 70. narozeninám. Oba oslavenci poděkovali výboru a členům za gratulace a dary. Předseda Blažek rovněž připomněl životní výročí Ondřeje Hylmara (70), kterému výbor popřál na jeho lednové oslavě, a nedožité 70. narozeniny Aloise Stuchlíka.

ad 14) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:30 hod.

 

Zapsal: Jan Blažek – předseda


[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018 jsou připojeny v samostatných přílohách.