Zápis z členské schůze 2022

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2022

Výroční členská schůze pro rok 2022 se konala v pátek 25. března 2022 od 18:00 hod. v klubovně spolku za účasti 21 člena, a schůze tedy nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

 1. Přivítání, úvod
 2. Návrh programu, hlasování
 3. Zpráva o činnosti 2021 (Blažek)
 4. Zpráva o sportovní činnosti 2021 (Blažek)
 5. Zpráva o hospodaření 2021 (Blažek)
 6. Plán činnosti 2022
 7. Diskuse
 8. Předání darů členům k životním jubileím
 9. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2021.1)

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2021.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2021 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2022 jmenoval předseda Blažek přípravu kurtů, výměnu zábradlí na terase a řezání dřeva před začátkem sezóny. Další plánovanou prací je dokončení systému sběru vody na kropení dvorců z druhé poloviny haly. Ve hře je i oprava pergoly výměna pletiva na plotech okolo předních kurtů na podzim. Na jaře budou organizovány mistrovská utkání družstev (dospělí A a B, dorost, starší a mladší žactvo v soutěžích Východočeského oblastního tenisového svazu a senioři 40+, 55+ a mladší žactvo v Regionálních tenisových soutěžích Severovýchod). Dále budou pořádány turnaje mužů – 51. ročník Novopackého dortu a dorostenek v druhé polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Výbor čeká poslední rok funkčního období, proto předseda vyzval ke kandidatuře v příštích volbách další členy, kteří by měli o práci ve výboru zájem.

ad 7) V rámci diskuse vystoupilo několik členů. Jako první si vzal slovo předseda Blažek, který oznámil, že v letošním roce budou funkci správce vykonávat Zdeněk Krejcar napůl s výborem klubu. Požádal všechny členy, aby Zdeňku Krejcarovi jeho novou úlohu maximálně usnadnili a nedělali mu zbytečné naschvály. Další požadavek vyslovil Martin Erban, aby se v kuchyni nechaly nabrousit nože. Třetí promluvil Zdeněk Krejcar, který vyslovil zklamání ze slabé účasti na členské schůzi a navrhl, aby účast byla povinná. Na to předseda Blažek odpověděl, že nikomu nic nařizovat nelze. Dalším bodem byl návrh místopředsedy Holdy podpořený Ladislavem Komárkem, aby kurty připravila profesionální firma. Na to Blažek odpověděl, že to jednak bude stát hodně peněz a jednak aktuálně těžko seženeme firmu, která by přijela v konkrétní požadovaný den. Poslední vystoupila Eva Hylmarová, která poděkovala předsedu Blažkovi za jeho činnost pro klub a že požaduje toto dát do zápisu.

ad 8) Předseda Blažek popřál k životnímu jubileu přítomným Zdeňku Krejcarovi a Evě Hylmarové, nepřítomnému Jiřímu Bartošovi bude popřáno dodatečně.

ad 9) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:45 hod.

Zapsal: Jan Blažek


[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2021 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2021

Výroční členská schůze pro rok 2021 se konala v odloženém termínu v sobotu 10. července 2021 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 17 členů, a schůze proto nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

 1. Přivítání, úvod
 2. Návrh programu, hlasování
 3. Zpráva o činnosti 2020 (Blažek)
 4. Zpráva o sportovní činnosti 2020 (Blažek)
 5. Zpráva o hospodaření 2020 (Blažek)
 6. Plán činnosti 2021
 7. Předání darů členům k životním jubileím
 8. Diskuse
 9. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2020.[1])

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2020.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2020 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2021 jmenoval předseda Blažek organizaci Novopackého dortu a turnaje dorostenek ve druhé polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Z hlediska plánovaných prací je třeba dokončit svod dešťové vody do nádrží z druhé poloviny haly, výměnu prken v zábradlí na terase, údržba pergoly a ve hře je i umělé zavlažování kurtů.

ad 7) Předseda Blažek popřál k životním jubileím Ing. Jiřímu Hendrychovi (22. 2. 1956 – 65), MUDr. Ivaně Jeřábkové (12. 4. 1971 – 50), Mgr. Haně Janatové (14. 4. 1961 – 60), Mgr. Petru Jeřábkovi (3. 6. 1966 – 55). Všichni oslavenci se z účasti na výroční schůzi omluvili. Další významná životní jubilea budou na podzim.

ad 8) V rámci diskuse padlo několik dotazů a připomínek. František Smolák se zeptal, kdy budou dokončeny skříňky do pánských šaten. Předseda Blažek odpověděl, že skříňky jsou hotovy a byly nainstalovány v pátek před členskou schůzí. F. Smolák požádal, zda by starší členové mohli dostat skříňky nahoře, což mu bylo přislíbeno. Dále Tomáš Špic informoval, že v TC Nová Paka zakoupili nahrávací stroj za cenu 26.000 Kč a navrhl, aby byl podobný stroj zakoupen do klubu. Předseda Blažek navrhl, aby byla věc postoupena výboru klubu k řešení. Dále se T. Špic zeptal, jaký je zámysl s asfaltovým kurtem. Blažek odpověděl, že městem Nová Paka bylo již v roce 2013 přislíbeno, že kolmo na současný kurt bude vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, který bude dopoledne využíván školami a odpoledne klubem a veřejností. Investiční akce byla s ohledem na jiné projekty města (autobusové nádraží a rekonstrukce Městského kulturního střediska) odložena na neurčito. Dále se Jaroslav Bareš zeptal, zda je možnost získání dotace z programů Národní sportovní agentury. Blažek odpověděl, že v této věci ne. Klub požádal o získání dotace z programu Můj klub, která byla schválena a čeká se na vyplacení peněžních prostředků, a dotaci z programu Provoz a údržba, kde je aktuálně prováděno vyhodnocení. Dále předseda Blažek vyzval všechny členy, aby se pokusili přispět ke zlepšení atmosféry v klubu a připomněl negativní ohlasy související s instalací umělých lajn. K tomu se vyjádřil Jaroslav Ticháček, zda je poznámka mířena k němu. Blažek odpověděl, že jeho povzdechu po starých časech s vápencovými lajnami se výzva netýká, a o tom, že vše je v klubu špatně, mluví jiní. Debatu uzavřel Tomáš Špic, který uvedl, že umělé lajny jsou super.

ad 9) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:00 hod.

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2020 jsou připojeny v samostatných přílohách.