Zápis z výroční členské schůze pro rok 2021

Výroční členská schůze pro rok 2021 se konala v odloženém termínu v sobotu 10. července 2021 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 17 členů, a schůze proto nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

 1. Přivítání, úvod
 2. Návrh programu, hlasování
 3. Zpráva o činnosti 2020 (Blažek)
 4. Zpráva o sportovní činnosti 2020 (Blažek)
 5. Zpráva o hospodaření 2020 (Blažek)
 6. Plán činnosti 2021
 7. Předání darů členům k životním jubileím
 8. Diskuse
 9. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2020.[1])

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2020.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2020 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2021 jmenoval předseda Blažek organizaci Novopackého dortu a turnaje dorostenek ve druhé polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Z hlediska plánovaných prací je třeba dokončit svod dešťové vody do nádrží z druhé poloviny haly, výměnu prken v zábradlí na terase, údržba pergoly a ve hře je i umělé zavlažování kurtů.

ad 7) Předseda Blažek popřál k životním jubileím Ing. Jiřímu Hendrychovi (22. 2. 1956 – 65), MUDr. Ivaně Jeřábkové (12. 4. 1971 – 50), Mgr. Haně Janatové (14. 4. 1961 – 60), Mgr. Petru Jeřábkovi (3. 6. 1966 – 55). Všichni oslavenci se z účasti na výroční schůzi omluvili. Další významná životní jubilea budou na podzim.

ad 8) V rámci diskuse padlo několik dotazů a připomínek. František Smolák se zeptal, kdy budou dokončeny skříňky do pánských šaten. Předseda Blažek odpověděl, že skříňky jsou hotovy a byly nainstalovány v pátek před členskou schůzí. F. Smolák požádal, zda by starší členové mohli dostat skříňky nahoře, což mu bylo přislíbeno. Dále Tomáš Špic informoval, že v TC Nová Paka zakoupili nahrávací stroj za cenu 26.000 Kč a navrhl, aby byl podobný stroj zakoupen do klubu. Předseda Blažek navrhl, aby byla věc postoupena výboru klubu k řešení. Dále se T. Špic zeptal, jaký je zámysl s asfaltovým kurtem. Blažek odpověděl, že městem Nová Paka bylo již v roce 2013 přislíbeno, že kolmo na současný kurt bude vybudováno víceúčelové hřiště s umělým povrchem, který bude dopoledne využíván školami a odpoledne klubem a veřejností. Investiční akce byla s ohledem na jiné projekty města (autobusové nádraží a rekonstrukce Městského kulturního střediska) odložena na neurčito. Dále se Jaroslav Bareš zeptal, zda je možnost získání dotace z programů Národní sportovní agentury. Blažek odpověděl, že v této věci ne. Klub požádal o získání dotace z programu Můj klub, která byla schválena a čeká se na vyplacení peněžních prostředků, a dotaci z programu Provoz a údržba, kde je aktuálně prováděno vyhodnocení. Dále předseda Blažek vyzval všechny členy, aby se pokusili přispět ke zlepšení atmosféry v klubu a připomněl negativní ohlasy související s instalací umělých lajn. K tomu se vyjádřil Jaroslav Ticháček, zda je poznámka mířena k němu. Blažek odpověděl, že jeho povzdechu po starých časech s vápencovými lajnami se výzva netýká, a o tom, že vše je v klubu špatně, mluví jiní. Debatu uzavřel Tomáš Špic, který uvedl, že umělé lajny jsou super.

ad 9) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:00 hod.

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2020 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Poslední smeč 2020

V sobotu 3. října 2020 se konalo oficiální zakončení tenisové sezóny – deblový turnaj, který byl letos současně oslavou 50. narozenin Martina Erbana a 55. narozenin Romana Jebavého st. Turnaj byl rovněž zvláštní tím, že byl uspořádán v retro stylu – převažovalo bílé oblečení a v každé dvojici musel alespoň jeden hráč hrát dřevěnou raketou. Do soutěže se prezentoval celkem 21 hráč, ze kterých byly nalosovány 10 dvojic a jedna trojice. Vítězi se stali Milan Stránský s Vadimem Voltrem, kteří ve finále porazili Romana Markse s Tomášem Nádvorníkem 9:5. Třetí skončili Jaroslav Ticháček s Pavlem Kohútem. Součástí programu byla i soutěž o nejpřesnější servis o milión korun, ve které vyhrál Luboš Voltr před Jiřím Feigem a Šárkou Pavlovcovou, dřevákem roku se stal Milan Stránský. Oslavencům přijely popřát i legendy Björn Borg a John McEnroe.

Celý příspěvek

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2020

Výroční členská schůze pro rok 2020 se konala v náhradním termínu v sobotu 4. července 2020 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 19 členů a jednoho hosta, a schůze tedy nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

 1. Přivítání, úvod
 2. Návrh programu, hlasování
 3. Zpráva o činnosti 2019 (Blažek)
 4. Zpráva o sportovní činnosti 2019 (Blažek)
 5. Zpráva o hospodaření 2019 (Blažek)
 6. Plán činnosti 2020
 7. Udělení čestného členství
 8. Předání darů členům k životním jubileím
 9. Diskuse
 10. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2019.[1])

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2019.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2019 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2020 jmenoval předseda Blažek organizaci turnajů dorostenek a Novopackého dortu v polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Z hlediska plánovaných prací je třeba dokončit svod dešťové vody do nádrží z druhé poloviny haly, osázení břehu nad nádržemi a zmínil i možnost částečné rekonstrukce kurtů.

ad 7) Na základě rozhodnutí výboru klubu ze dne 1. března 2020 bylo uděleno čestné členství paní Ludmile Pavlovcové za zásluhy o rozvoj tenisu v Nové Pace. Jmenovaná dostala čestnou plaketu a kytici. O nové čestné člence klubu byl přečten krátký tenisový medailonek. Paní Pavlovcová za ocenění poděkovala a vzpomněla i svého manžela Radka, který by si dle paní Pavlovcová ocenění zasloužil více než ona, nicméně již není naživu. Ocenění byly přítomny i děti paní Pavlovcové Ludmila a Radko.

ad 8) Předseda Blažek popřál k životnímu jubileu přítomným Ing. Tomáši Špicovi a Ing. Jiřímu Feigemu. Nepřítomným MUDr. Marii Šormové, Mgr. Evě Neverklové, Michalu Bartošovi, Luďku Černíkovi, Zdeňku Vytvarovi, Mgr. Ladislavu Janatovi a Mgr. Romanovi Jebavému bude popřáno dodatečně.

ad 9) V rámci diskuse padlo několik dotazů a návrhů. Ondřej Hylmar se zeptal, zda se bude něco dělat s opravou cvičné zdi. Předseda Blažek odpověděl, že byla získána cenová nabídka, která byla odeslána na město k rozhodnutí, zda bude oprava financována, nicméně město zatím neodpovědělo. Dále se Jiří Feige zeptal, zda budou na kurtech instalovány umělé lajny. Předseda Blažek odpověděl, že umělé lajny, stejně jako automatické zavlažování kurtů jsou v plánu, dle stavu financí by zejména zavlažování mohlo vzniknout před začátkem příští sezóny. Dále Martin Studnička st. pronesl vzpomínku na zahájení provozu kurtů v roce 1969 a zejména na finanční zajištění exhibice Ing. Kodeš – Ing. Pála. Následně RNDr. Bareš navrhl výboru klubu, aby navrhl na ocenění od města Nová Paka předsedu Blažka za jeho dlouholetou činnost pro klub a za napsání knihy o novopackém tenise. Poslední dotaz položil Martin Erban, který se zeptal, jak to bude s úpravou opěrné zdi za kurty č. 3 a 4, zda se bude natírat na zeleno. Předseda Blažek odpověděl, že na plot byla zakoupena krycí plachta a je třeba ji natáhnout.

ad 10) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 23:15 hod.

Zapsal: Jan Blažek

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2019 jsou připojeny v samostatných přílohách.