Stanovy

Článek 1. – Základní ustanovení

Tenis Nová Paka, z. s. (dále jen spolek) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Sídlem spolku je tenisový areál v ulici F. M. Hilmara 1658, Nová Paka, PSČ 509 01. Cílem činnosti spolku je uspokojovat sportovní a kulturní potřeby členů spolku provozováním tenisu a správa svěřeného majetku. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze. Statutárním orgánem spolku je výbor spolku (dále jen výbor).

K právním úkonům za spolek jsou oprávněni členové výboru samostatně.

Článek 2. – Podmínky členství

Členy spolku se mohou stát fyzické osoby starší šesti let na podkladě své žádosti po schválení prostou většinou výboru a po zaplacení členského příspěvku a vstupního poplatku.

Hlasovací právo nabývá člen spolku, kterému nebylo pozastaveno členství, dovršením věku osmnácti let. Členové spolku, kteří uhradí tzv. „Udržovací příspěvek“, mají statut „Nehrajícího člena“.

Stávající členové potvrzují své členství zaplacením členského příspěvku a odpracováním plného počtu brigádnických hodin nebo uhrazením stanovené náhrady za neodpracované hodiny do 30. května kalendářního roku, pokud výbor tento termín nezmění.

Členství ve spolku zaniká:

 1. Nezaplacením členského příspěvku do konce kalendářního roku.
 2. Vyloučením na návrh výboru, rozhodnou-li o tom dvě třetiny členů spolku s právem hlasovat.
 3. Na základě vlastní žádosti člena spolku.

Článek 3. – Práva a povinnosti členů spolku

Člen spolku má právo:

 1. Volit členy výboru.
 2. Obracet se na výbor se svými připomínkami nebo stížnostmi.
 3. Svolat mimořádnou členskou schůzi (viz čl. 4).

Člen spolku je povinen:

 1. Chovat se tak, aby neutrpělo dobré jméno spolku, a to zejména ve vztahu ke sponzorům a široké veřejnosti.
 2. Zaplatit do výborem stanoveného termínu členský příspěvek a odpracovat plný počet brigádnických hodin nebo uhradit stanovenou náhradu za neodpracované hodiny. Při nedodržení těchto podmínek má člen spolku právo pronajmout si dvorec stejně jako nečlen spolku.
 3. Dbát pokynů členů výboru a správce areálu spolku (dále jen správce).
 4. Dodržovat na dvorcích spolku hrací řád (viz příloha č. 1).

Článek 4. – Členská schůze

Členská schůze je usnášeníschopná v případě přítomnosti nadpoloviční většiny členů spolku s hlasovacím právem, do které se nezapočítávají nehrající členové. Tím není dotčené právo nehrajících členů na účast a hlasování na členské schůzi. Členská schůze rozhoduje prostou většinou. Řádnou členskou schůzi svolává výbor nejpozději do 31. 3. kalendářního roku.

Mimořádnou členskou schůzi je výbor povinen svolat při žádosti nejméně 20 členů spolku, a to do 14 dnů od podání písemné žádosti.

Členská schůze schvaluje:

 1. Stanovy spolku.
 2. Zprávu o činnosti a hospodaření spolku.
 3. Zprávu o činnosti výboru.
 4. Rozhodnutí výboru o nakládání s nemovitým majetkem.

Členská schůze volí:

 1. Členy výboru z řad členů spolku s právem hlasovat.

Článek 5. – Výbor

Výbor je statutárním orgánem spolku. Jednat jménem spolku může každý člen výboru samostatně. Výbor zajišťuje činnost spolku. Výbor odpovídá za hospodaření se svěřenými prostředky. Výbor předkládá výroční členské schůzi zprávu o činnosti za uplynulé období. Účetnictví a evidenci spolku vede hospodář spolku. Výbor se skládá ze 7 členů. Výbor volí ze svého středu předsedu, místopředsedu, hospodáře a jednatele. V případě odstoupení člena výboru nastupuje na jeho místo v pořadí první nezvolený člen. Výbor zajišťuje správce a provozování stánku s občerstvením pro danou sezónu. Výbor rozhoduje o započetí brigádnických hodin a o jejich počtu. Výbor schvaluje žádost o přijetí nového člena. Výbor schvaluje žádosti o hostování nebo přestupy do závodních družstev nebo naopak. Výbor pozastavuje členství člena spolku (čl. 2). Výbor má právo prodloužit termín ukončení brigád. Výbor svolává mimořádnou členskou schůzi, vyskytnou-li se okolnosti, které to vyžadují. Výbor zasedá podle potřeby během tenisové sezóny, nejméně však jednou za měsíc. Výbor schvaluje povinnosti správce (viz příloha č. 2). Rozhodnutí výboru jsou přijímána nadpoloviční většinou všech členů výboru.

Funkční období výboru jsou 4 roky.

Článek 6.- Hospodaření spolku

spolek získává finanční prostředky k zabezpečení vlastní činnosti z:

 1. Členských příspěvků svých členů.
 2. Úhrady za neodpracované brigádnické hodiny.
 3. Darů a sponzorských příspěvků.
 4. Z vlastní činnosti.
 5. Z případných dotací.

Právo nakládat s nemovitým majetkem ve vlastnictví spolku má výbor pouze se schválením tří čtvrtin všech členů s právem hlasovat.

Přílohy:

č. 1: Hrací řád,

č. 2: Práva a povinnosti správce

Příloha č. 1: Hrací řád

1. Povinnosti při příchodu:

Každý zájemce o hru na dvorcích spolku je povinen se před hrou nahlásit u správce, který ověří jeho oprávněnost ke hře a určí dvorec, na který může nastoupit.

2. Oprávnění ke hře:

Ke hře na dvorcích jsou oprávněni pouze ti hráči, kteří jsou oblečeni v odpovídajícím sportovním úboru a splňují tyto podmínky:

 • jsou členy spolku, mají odpracované brigádnické hodiny a zaplacený členský příspěvek,
 • jsou držiteli permanentního povolení nebo uhradili patřičný pronájem,
 • jsou sponzory nebo hosty spolku.

3. Úprava dvorců:

Hráči jsou si povinni upravovat dvorce sami. Při úpravě se řídí pokyny správce. Úpravou před hrou se rozumí nalajnování dvorce, v případě nutnosti nakropení dvorce, po skončení hry srovnání nerovností hradlem a překartáčování celého dvorce (od plotu k plotu a mezi dvorci až k čáře pro čtyřhru vedlejšího dvorce). Na přeschlých nebo příliš vlhkých dvorcích je zakázáno hrát.

4. Hrací doba:

Začátek a konec hrací doby bude v jednotlivých měsících zveřejněn ve vývěsní skříni spolku. V případě potřeby se mohou hráči, kteří jsou oprávněni hrát na dvorcích spolku, dohodnout na délce hrací doby se správcem.

5. Provoz na dvorcích:

Provoz na dvorcích řídí správce podle pokynů výboru, podle rozvrhu tréninkových hodin závodních družstev a termínové listiny. Zájemci o hru jsou povinni respektovat rozhodnutí správce. Po 17. hodině bude upřednostňována hra dospělých před hrou mládeže. Každý návštěvník tenisového areálu je povinen udržovat pořádek.

Příloha č. 2: Práva a povinnosti správce

 1. Provádí úklid vybraných částí budovy a tenisového areálu.
 2. Řídí a organizuje brigádnické práce dle plánu stanovených výborem a vede evidenci o účasti na brigádách.
 3. Řídí provoz na dvorcích dle Hracího řádu.
 4. Při mistrovských utkáních připravuje za pomoci členů závodních družstev dvorce ke hře. Při turnajích koordinuje činnost týmu pořadatelů.
 5. Provádí drobné úpravy a opravy dvorců, nářadí a běžnou údržbu celého tenisového areálu.
 6. Zabezpečuje vybírání poplatků za pronájem dvorců dle pokynů výboru.
 7. Zajišťuje při mistrovských utkáních a turnajích občerstvení pro hráče a funkcionáře.
 8. Zodpovídá za řádné zabezpečení veškerého majetku spolku v rámci tenisového areálu.
 9. Vykonává další úkoly určené výborem.