Členská schůze 2023

Výbor klubu srdečně zve všechny členy s hlasujícím právem (minimálně 18 let věku) na výroční členskou schůzi pro rok 2023, která se koná v sobotu 25. března 2023 v 17:00 v klubovně. Na programu budou zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2023 a volba nového výboru na období 2023 – 2027. Prosíme o maximální účast, aby byla schůze usnášeníschopná. Zájemci o kandidaturu do výboru ať se ozvou na tenisnpaka@centrum.cz nebo svůj zájem oznámí před začátkem schůze. Občerstvení zajištěno.

Poslední smeč 2022

Poslední smeč se koná v sobotu 24. září 2022 od 9:00. Mládež má svou Poslední smeč o den později, v neděli 25. září 2022 od 9:00. Občerstvení zajištěno. Všichni členové jsou srdečně zváni.

Zápis z členské schůze 2022

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2022

Výroční členská schůze pro rok 2022 se konala v pátek 25. března 2022 od 18:00 hod. v klubovně spolku za účasti 21 člena, a schůze tedy nebyla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

  1. Přivítání, úvod
  2. Návrh programu, hlasování
  3. Zpráva o činnosti 2021 (Blažek)
  4. Zpráva o sportovní činnosti 2021 (Blažek)
  5. Zpráva o hospodaření 2021 (Blažek)
  6. Plán činnosti 2022
  7. Diskuse
  8. Předání darů členům k životním jubileím
  9. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2021.1)

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2021.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2021 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2022 jmenoval předseda Blažek přípravu kurtů, výměnu zábradlí na terase a řezání dřeva před začátkem sezóny. Další plánovanou prací je dokončení systému sběru vody na kropení dvorců z druhé poloviny haly. Ve hře je i oprava pergoly výměna pletiva na plotech okolo předních kurtů na podzim. Na jaře budou organizovány mistrovská utkání družstev (dospělí A a B, dorost, starší a mladší žactvo v soutěžích Východočeského oblastního tenisového svazu a senioři 40+, 55+ a mladší žactvo v Regionálních tenisových soutěžích Severovýchod). Dále budou pořádány turnaje mužů – 51. ročník Novopackého dortu a dorostenek v druhé polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září. Výbor čeká poslední rok funkčního období, proto předseda vyzval ke kandidatuře v příštích volbách další členy, kteří by měli o práci ve výboru zájem.

ad 7) V rámci diskuse vystoupilo několik členů. Jako první si vzal slovo předseda Blažek, který oznámil, že v letošním roce budou funkci správce vykonávat Zdeněk Krejcar napůl s výborem klubu. Požádal všechny členy, aby Zdeňku Krejcarovi jeho novou úlohu maximálně usnadnili a nedělali mu zbytečné naschvály. Další požadavek vyslovil Martin Erban, aby se v kuchyni nechaly nabrousit nože. Třetí promluvil Zdeněk Krejcar, který vyslovil zklamání ze slabé účasti na členské schůzi a navrhl, aby účast byla povinná. Na to předseda Blažek odpověděl, že nikomu nic nařizovat nelze. Dalším bodem byl návrh místopředsedy Holdy podpořený Ladislavem Komárkem, aby kurty připravila profesionální firma. Na to Blažek odpověděl, že to jednak bude stát hodně peněz a jednak aktuálně těžko seženeme firmu, která by přijela v konkrétní požadovaný den. Poslední vystoupila Eva Hylmarová, která poděkovala předsedu Blažkovi za jeho činnost pro klub a že požaduje toto dát do zápisu.

ad 8) Předseda Blažek popřál k životnímu jubileu přítomným Zdeňku Krejcarovi a Evě Hylmarové, nepřítomnému Jiřímu Bartošovi bude popřáno dodatečně.

ad 9) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:45 hod.

Zapsal: Jan Blažek


[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2021 jsou připojeny v samostatných přílohách.