Zápis z členské schůze 2024

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2024

Výroční členská schůze pro rok 2024 se konala v sobotu 30. března 2024 od 18:00 hod. v klubovně spolku za účasti 21 člena, a nebyla tedy dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

  1. Přivítání, úvod
  2. Návrh programu, hlasování
  3. Zpráva o činnosti 2023 (Blažek)
  4. Zpráva o sportovní činnosti 2023 (P. Dlabola ml.)
  5. Zpráva o hospodaření 2023 (Blažek)
  6. Plán činnosti 2024
  7. Diskuse, představení nových členů
  8. Předání darů členům k životním jubileím: Bořek Karlovský (80), MVDr. Petr Holda (55).
  9. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2023.[1])

ad 4) Petr Dlabola st. přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2023.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2023 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2024 jmenoval předseda Blažek dokončení rekonstrukce pánských šaten před začátkem sezóny, dále každoroční jarní přípravu kurtů, údržbu a úklid dvorců. Další zvažovanou akcí je rekonstrukce oplocení kolem předních kurtů na podzim po skončení sezóny. Do soutěží družstev organizovaných VčOTS byla přihlášena družstva dospělých A a B, dorostu a starší žactvo 4+0, do Regionálních tenisových soutěží Severovýchod pak družstva seniorů 40+, 55+ a dvě družstva mladšího žactva. V druhé polovině srpna budou pořádány turnaje mužů – 53. ročník Novopackého dortu a dorostenek. Poslední víkend v září je tradičním termínem Poslední smeče dospělých a mládeže. Funkci správců areálu budou zastávat Zdeněk Krejcar a Jaroslav Ticháček ve spolupráci s výborem.

ad 8) Předseda Blažek představil přítomným nového člena Milana Vavřinu. V rámci diskuse otevřel Ondřej Hylmar otázku náhrady původních skříněk v pánských šatnách a jejich plánované velikosti, která se mu jeví jako nedostatečná. Tento názor podpořil Jaroslav Pospíšil. Po krátké diskusi bylo jmenovaným přislíbeno, že bude jejich názor brán v potaz, a Ondřej Hylmar byl předsedou Blažkem požádán o pomoc při jednání s truhlářem, který bude skříňku vyrábět.

ad 9) Jan Blažek uvedl, že nepřítomným oslavencům Bořkovi Karlovskému a MVDr. Petru Holdovi bude popřáno dodatečně.

Ad 11) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 21:30 hod.

Zapsal: Jan Blažek v. r.

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2023 jsou připojeny v samostatných přílohách. Jsou k dispozici k nahlédnutí u předsedy spolku.

Příspěvek byl publikován v rubrice Akce, Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.