Zápis z členské schůze 2014

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2014:

Výroční členská schůze pro rok 2014 se konala dne 28. března 2014 od 18:00 hod. v klubovně oddílu za účasti 30 členů. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. V úvodu předseda Blažek přivítal přítomné členy, navrhl program schůze a vyzval přítomné, aby program v případě zájmu doplnili o další body. Žádný návrh nepadl a program schůze byl schválen v následujícím znění:

 1. Návrh programu, hlasování

 2. Návrh změny stanov, hlasování

 3. Zpráva o činnosti

 4. Zpráva o sportovní činnosti

 5. Zpráva o hospodaření

 6. Oznámení výše členských příspěvků, stanovení brigádnických hodin

 7. Ocenění vybraných členů

 8. Diskuse

 9. Návrh usnesení, hlasování

 10. Oficiální závěr, volná zábava

ad2) V souladu se změnou právní úpravy (účinnost nového občanského zákoníku) výbor oddílu navrhl následující změny ve stanovách:

  

 1. V článku 1 větu první „Tenis Nová Paka (dále jen oddíl) je sdružením občanů ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.“ nahradit větou „Tenis Nová Paka, zapsaný spolek (dále jen spolek) je spolkem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů“.

 2. Současně doplnit větu druhou: „Pro jednání navenek se použije název „Tenis Nová Paka, z. s.“.“

 3. Dále nahradit v celém textu legislativní zkratku „oddíl“ legislativní zkratkou „spolek“ a sousloví „oddílové příspěvky“ souslovím „členský příspěvek“.´

 4. V poslední řadě nahradit sousloví „Čestný člen“ souslovím „nehrající člen“. Cílem této změny je odstranit záměnu členů, kteří si neplatí hrací příspěvky, a členy, kterým bylo uděleno čestné členství za zásluhy o rozvoj tenisu v Nové Pace.

Hlasováno aklamací, všechny hlasy pro; proti a zdržel se: nikdo – návrh přijat

ad3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti oddílu v roce 2013.[1])

ad4) Zprávu o sportovní činnosti za rok 2013 přednesl Jiří Stuchlík1).

ad5) Zprávu o hospodaření přednesl předseda Blažek1).

ad6) Členské příspěvky na rok 2014 byly stanoveny ve stejné výši jako v roce 2014 – (dospělí 1.500, důchodci celodenní 1.200, dorost 700, žactvo a důchodci na dopoledne 600, nehrající členové 50 Kč); každý člen má povinnost odpracovat 10 brigádnických hodin.

ad7) Výbor udělil čestné členství bývalému předsedovi a dlouholetému hráči družstev dospělých Martinu Studničkovi staršímu. Předseda Blažek dále popřál Bořkovi Karlovskému u příležitosti jeho životního jubilea – 70. narozenin.

ad8) V rámci diskuse vznesl dotaz Pavel Sedláček, který chtěl vědět, jakými konkrétními částkami přispěli jednotliví sponzoři. Bylo mu odpovězeno konkrétně dle výše příspěvků jednotlivých firem. Dále se Viliam Wagner zeptal, proč nepřišel Josef Pyciak na členskou schůzi. Bylo mu odpovězeno, že pan Pyciak se omluvil ze zdravotních důvodů. Následující dotaz podal Pavel Sedláček a ptal se, zda důchodci musí splnit brigádnické hodiny. Bylo mu odpovězeno, že důchodci mají hodiny dobrovolné a předseda Blažek požádal přítomné důchodce o pomoc s lehčími pracemi typu natírání laviček. Na téma brigádnických hodin byl i další dotaz od Aleše Kopáče, který navrhl, aby termín brigád byl zasílán prostřednictvím sms. Na to mu bylo odpovězeno, že tomu tak je již nyní, nicméně s ohledem na jeho sponzorský statut nebyl na brigády zván. A. Kopáč odpověděl, že se hodlá brigád účastnit. Další připomínku přednesl Zdeněk Krejcar, který si postěžoval na systém rezervace kurtů. Uvedl, že po vyvěšení tzv. plachty si někteří jedinci zarezervují kurty na celý týden dopředu a pak se již nedostane na ostatní. Předseda Blažek mu odpověděl, že tento problém vyřeší výbor před zahájením sezóny. Další dotaz položil Jiří Bartoš, který se zeptal, zda by se vzájemné zápasy novopackých hráčů na oficiálních turnajích mohly počítat do oddílového žebříčku. Na to mu bylo odpovězeno, že ano. Poslední dotaz vznesl Martin Erban, který se ptal, kdy se budou řešit soupisky družstev. Odpověď zněla, že soupisky se vyřeší bezprostředně po skončení oficiálního programu schůze.

ad 9) Členská schůze schválila usnesení: „Členská chůze schvaluje zprávy výboru o činnosti, o sportovní činnosti a o hospodaření za rok 2013.

ad) 10) Následovalo ukončení oficiálního programu a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 21:30 hod.

 


[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2013 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.