Zápis z členské schůze 2019

Zápis z výroční členské schůze pro rok 2019

Výroční členská schůze pro rok 2019 se konala v sobotu 30. března 2019 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 26 členů, a schůze tedy byla dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

 1. Přivítání, úvod
 2. Návrh programu, hlasování
 3. Oznámení voleb do výboru pro období 2019 – 2023, výzva ke kandidatuře do výboru
 4. Zpráva o činnosti 2018 (Blažek)
 5. Zpráva o sportovní činnosti 2018 (Jiří Stuchlík)
 6. Zpráva o hospodaření 2018 (Blažek)
 7. Diskuse
 8. Volba volební komise
 9. Volba do výboru
 10. Návrh usnesení, hlasování
 11. Předání darů členům k životním jubileím
 12. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek vyzval členy, kteří by měli zájem o kandidaturu do výboru spolku pro období 2019 – 2023 a dosud tak neučinili, aby se přihlásili. Nikdo z přítomných zájem neprojevil.

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2018.

ad 5) Zprávu o sportovní činnosti za rok 2018 přednesl Jiří Stuchlík. Součástí přednesené zprávy byla zajímavá počítačová prezentace, kterou Jirka pustil na televizní obrazovku.

ad 6) Zprávu o hospodaření za rok 2018 přednesl předseda Blažek.

ad 7) V rámci diskuse padlo velké množství poznámek, podnětů a dotazů. Nejprve se Pavel Sedláček zeptal, zda nově budované záchytné nádrže na vodu bude využívat Tenis Nová Paka nebo Tenisová hala Nová Paka s. r. o. Předseda Blažek odpověděl, že primárním cílem pro realizaci projektu nádrží byla snaha o vyřešení problému s nedostatkem vody na kropení kurtů v letní sezóně tak, aby se zabránilo opakování obdobných potíží jako v letech 2016 a 2018, kdy voda ze studny nestačila. Další dotaz k nádržím vznesli Ondřej Hylmar a Martin Erban, kdy se oba ptali, jak bude celý systém fungovat a jaký objem nádrže mají. Na to Blažek odpověděl, že do nádrží bude zachytávána dešťová voda ze střechy tenisové haly, dále se podařilo zachytit jeden podzemní pramen a bude dočerpávána voda ze studny. Celkový objem nádrží je 50 m3. Petr Holda ze zeptal, zda jsou uhrazeny dluhy z občerstvení. Na to Blažek odpověděl, že dluhy jsou vyrovnány a naopak Miroslav Petrásek a Mgr. Ladislav Janata mají předplaceno v řádech desítek korun. Pavel Frunc se zeptal na hostující hráče v klubu a zda je pravda, že hráč Patrik Matouš za klub hrát nebude. Blažek odpověděl, že se podařilo posílit první tým dospělých o hráčku Lenku Jarou z LTC Liberec a starší žactvo posílí náš bývalý hráč Michal Krotký. Hráč Matouš požádal o hostování v klubu Tempo Praha, čemuž výbor vyhověl za podmínky vyrovnání závazků hráče vůči našemu klubu, což se stalo. Martin Erban se zeptal, zda se budou v letošním roce instalovat umělé lajny. Blažek odpověděl, že primárně je třeba dofinancovat nádrže na vodu a poté lze plánovat další akce. Vyjádřil naději, že umělé lajny by mohly být připraveny na sezónu 2020. Martin Erban se dále zeptal, zda bude první družstvo dospělých doplněno i o druhou ženu. Blažek odpověděl, že jedna hráčka je v jednání. František Smolák se zeptal, kdo bude správcem v letošní sezóně. Blažek odpověděl, že výbor správce hledá a podal i inzerát v posledním Achátu. Martin Erban vyzval předsedu Blažka, ať zopakuje, co výbor po správci požaduje a co naopak nabízí. Blažek odpověděl, že povinnostmi správce by mělo být zajištění občerstvení mezi 16:00 a 20:00 ve všední dny, o víkendech ve dnech domácích mistrovských zápasů družstev a během turnajů, úklid budovy šaten a klubovny, sečení a úklid trávy a pletí kurtů. Odměnou za uvedené činnosti by měla být finanční odměna 5.000 Kč měsíčně jako základ, 3.000 Kč bonus za dobře splněné povinnosti a výdělek z občerstvení. Předseda Blažek dále vyzval členy, aby se přihlásili, pokud by o funkci správce měli zájem, případně pokud by měli nějakého vhodného kandidáta. Ondřej Hylmar dále uvedl, že je dle jeho názoru nepoměr mezi výší členských příspěvků pro důchodce, kteří hrají celodenně, a pro dospělé. Vyzval výbor, aby dospělým členské příspěvky zvýšil tak, aby poměr odpovídal poměru mezi průměrnou mzdou a průměrným důchodem. K tomu dodal Pavel Sedláček, že by měla být úleva důchodcům na 75 let. Předseda Blažek na to reagoval tak, že oba návrhy postoupí nově zvolenému výboru, který je dle stanov jediný oprávněn určovat výši členských příspěvků. Místopředseda Holda vyzval všechny členy, aby se spravedlivě hlásili do své kategorie pro výši členských příspěvků. Zdeněk Mizera se zeptal, zda je příjem správce oficiální. Blažek odpověděl, že ano a ideální pro klub by bylo, pokud by správce měl živnostenský list a klubu své práce fakturoval. Další dotaz položil Viliam Wagner, který se zeptal, kolik odvádí trenéři klubu za to, že využívají kurty klubu pro svou výdělečnou činnost. Blažek na to odpověděl, že neplatí nic a že příjem klubu spatřuje v tom, že všechny děti platí členské příspěvky, většina z nich hraje za závodní družstva a je snahou, aby v klubu působily dlouhodobě, a klub tak měl zajištěnu svou budoucnost. Tento přístup podpořil i místopředseda Holda, který následně otevřel využívání kurtů mládeží a dospělými před, resp. po 17:00. K tomu se přidali další členové, že by po 17:00 měli hrát pouze dospělí. S tím zásadně nesouhlasil předseda Blažek, který uvedl, že jeho vize je nerozdělovat obsazenost kurtů dle věku hráčů, ale naopak se pokusit o jejich maximální vytíženost s tím, že by samozřejmě byl předpoklad, že mládež bude chodit z většiny v dřívějších odpoledních hodinách. Vyzval členy, aby si před sezónou dali požadavky na pevné hodiny a kurt s tím, že se výbor pokusí vytvořit pevný plán. Tento návrh byl přítomnými členy podpořen. Blažek v návaznosti na výše uvedené zároveň vyzval členy, aby s dostatečným předstihem rezervované kurty uvolňovali, pokud budou vědět, že je nebudou moci využít. Z přítomných členů (nebylo zachyceno, kdo přesně), vznikla připomínka, že neregistrovaní hokejisté se neumějí na dvorci chovat a jsou hluční. Na to reagoval Ladislav Komárek, že hokejisté jsou trochu živelní, ale že se v chování postupně přizpůsobují tenisovým pravidlům a podotkl, že všichni hrají tenis v bílém oblečení, což je jeden z důkazů, že mají tenis v úctě. Navíc dodal, že hokejisté rádi kdykoliv chodí pomoci na brigády a některé jejich děti se staly členy klubu. Loňský správce Jaroslav Ticháček uvedl, že hokejisté rozhodně ve svém chovaní nepatřili na kurtech k nejhorším. Pavel Sedláček se zeptal, jak jsou využívány míče použité při mistrovských zápasech. Blažek na to reagoval, že jsou dávány do tréninkových košů a využívány mládeží na trénování. Přislíbil, že tazatel bude moci míče rovněž využít. Ondřej Hylmar se zeptal, jak bude využita tenisová hala a jaké budou ceny. Blažek odpověděl, že právo „první volby“ při rezervaci hodin budou mít spoluvlastníci, kteří do haly investovali své finance, následně mládež klubu a členové klubu a teprve poté bude hala nabídnuta široké veřejnosti mimo klub. Ceny dosud nebyly stanoveny. Poté předseda Blažek vyzval přítomné, zda mají ještě nějaký dotaz či připomínku a protože se tak nestalo, diskusi ukončil.

ad 8) Jako členy volební komise navrhl předseda Blažek RNDr. Jaroslava Bareše a Luďka Černíka. Návrh byl schválen všemi hlasy s výjimkou dvou hlasů, kdy se oba navržení zdrželi.

ad 9) Předseda Blažek oznámil seznam členů, kteří se rozhodli kandidovat do výboru spolku pro období 2019 – 2023. V abecedním pořadí to byli: Bark Eduard, Blažek Jan, Erban Martin, Holda Petr, Janata Ladislav, Stránský Milan, Stuchlík Jiří a Špic Tomáš. Přítomným byly rozdány hlasovací lístky s tím, že každý člen má z osmi navržených zaškrtnout 0 – 7 osob, kterým chce dát svůj hlas. Při zaškrtnutí osmi jmen bude hlasovací lístek neplatný. Po provedení volby se volební komise odebrala do kanceláře, kde hlasy sečetla, a následně oznámila výsledky: Z celkem 26 odevzdaných platných hlasovacích lístků získali Bark Eduard 15 hlasů, Blažek Jan 25 hlasů, Erban Martin 22 hlasů, Holda Petr 24 hlasů, Janata Ladislav 13 hlasů, Stránský Milan 23 hlasů, Stuchlík Jiří 20 hlasů a Špic Tomáš 25 hlasů. Do výboru spolku pro následující období se tak dostali Bark, Blažek, Erban, Holda, Stránský, Stuchlík a Špic.

ad 10) Blažek navrhl schválení usnesení ve znění:  „Členská schůze schvaluje zprávy výboru o činnosti, o sportovní činnosti a o hospodaření za rok 2018. Do výboru klubu na období 2019 – 2023 členská schůze zvolila Eduarda Barka, Jana Blažka, Martina Erbana, Petra Holdu, Milana Stránského, Jiřího Stuchlíka a Tomáše Špice.“ – Schváleno všemi 26 hlasy.

ad 11) Byly předány dary a gratulace členům k životním jubileím – z přítomných Bořkovi Karlovskému k 75. narozeninám, MVDr. Petru Holdovi k 50. narozeninám a Jaroslavu Ticháčkovi k 55. narozeninám. Nepřítomným Martinu Studničkovi st., Jaroslavovi Lánskému a Ing. Jaromíru Bulkovi bude popřáno dodatečně. Blažek rovněž všechny přítomné pozval na oslavu narozenin MVDr. Holdy, která se bude konat v sobotu 6. dubna 2019 v 18:00 v klubovně.

ad 12) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:45 hod.

Zapsal: Jan Blažek

Jan Blažek a Jiří Stuchlík čtou zprávy za rok 2018

Příspěvek byl publikován v rubrice Akce a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.