Zápis z členské schůze 2023

Výroční členská schůze pro rok 2023 se konala v sobotu 25. března 2023 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 28 členů, a byla tedy dle stanov usnášeníschopná. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

 1. Přivítání, úvod
 2. Návrh programu, hlasování
 3. Zpráva o činnosti 2022 (Blažek)
 4. Zpráva o sportovní činnosti 2022 (Blažek)
 5. Zpráva o hospodaření 2022 (Blažek)
 6. Plán činnosti 2023
 7. Diskuse, představení nových členů
 8. Volby do výboru pro roky 2023 – 2027
 9. Předání darů členům k životním jubileím: Ondřej Hylmar 13. 1. 1948 (75), Jiří Vlažný 17. 2. 1973 (50) a Viliam Wagner 11. 3. 1948 (75).
 10. Návrh usnesení, hlasování
 11. Oficiální závěr, volná zábava

ad 3) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2022.[1])

ad 4) Předseda Blažek přednesl zprávu o sportovní činnosti spolku v roce 2022.1)

ad 5) Zprávu o hospodaření za rok 2022 přednesl předseda Blažek1).

ad 6) V rámci plánu činnosti na rok 2023 jmenoval předseda Blažek jarní přípravu kurtů, údržbu a úklid dvorců. Další práce naplánuje nově zvolený výbor. Na jaře budou organizována mistrovská utkání družstev (dospělí A a B, dorost a starší žactvo v soutěžích Východočeského oblastního tenisového svazu a senioři 40+, 55+ a mladší žactvo v Regionálních tenisových soutěžích Severovýchod). Dále budou pořádány turnaje mužů – 52. ročník Novopackého dortu a dorostenek v druhé polovině srpna a Poslední smeče dospělých a mládeže poslední víkend v září.

ad 7) Před začátkem volby do výboru na roky 2023 – 2027 byla aklamací zvolena volební komise ve složení Ing. Jiří Feige a Michal Bartoš (25 hlasů pro, tři se zdrželi). Do voleb se přihlásilo celkem devět kandidátů (v abecedním pořadí): Bark Eduard, Blažek Jan, Dlabola Petr st., Erban Martin, Holda Petr, Nádvorník Tomáš, Stránský Milan, Špic Tomáš a Vytvar Zdeněk. V následné tajné volbě bylo odevzdáno 28 platných hlasů a byli zvoleni tito kandidáti: Blažek Jan, Erban Martin, Stránský Milan (všichni 26 hlasů), Dlabola Petr st., Holda Petr, Nádvorník Tomáš (všichni 22 hlasů) a Špic Tomáš (18 hlasů). Náhradníky jsou Bark Eduard (9 hlasů) a Vytvar Zdeněk (5 hlasů).

ad 8) Předseda Blažek představil přítomným novou členku Mgr. Evu Zahradnickou a nepřítomného Ing. Ivana Vondru. V rámci diskuse nebyl přednesen žádný příspěvek, ani připomínka.

ad 9) Jan Blažek popřál za všechny přítomné Ondřeji Hylmarovi k jeho 75. narozeninám. Nepřítomným Jiřímu Vlažnému a Vildovi Wagnerovi bude popřáno dodatečně.

ad 10) Bylo schváleno usnesení ve znění: „Členská schůze zvolila do výboru spolku na roky 2023 – 2027 Jana Blažka, Petra Dlabolu st., Martina Erbana, Petra Holdu, Tomáše Nádvorníka, Milana Stránského a Tomáše Špice a schvaluje zprávy výboru o činnosti, o sportovní činnosti a o hospodaření za rok 2022.“ (27 hlasů pro, jeden se zdržel – Holda).

Ad 11) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 23:32 hod.

Zapsal: Jan Blažek

[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2022 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.