Zápis z výroční členské schůze pro rok 2018

Výroční členská schůze pro rok 2018 se konala v sobotu 14. dubna 2018 od 17:00 hod. v klubovně spolku za účasti 23 členů. Prezenční listina je připojena v samostatné příloze. Po úvodním přivítání přítomných přednesl předseda Blažek návrh programu, který byl aklamací schválen všemi hlasy v následujícím znění:

1.   Návrh programu, hlasování

2.   Oznámení o úmrtí bývalého předsedy, správce a člena pana Aloise Stuchlíka / minuta ticha

3.   Oznámení o nutnosti doplnění výboru

4.   Zpráva o činnosti 2017 (Blažek)

5.   Zpráva o sportovní činnosti 2017 (Jiří Stuchlík)

6.   Zpráva o hospodaření 2017 (Blažek)

7.   Plán činnosti v roce 2018

8.   Oznámení členských příspěvků a brigádnických hodin

9.   Volba do výboru

10.  Diskuse

11.  Návrh usnesení, hlasování

12.   Předání darů členům k životním jubileím

13.  Oficiální závěr, volná zábava

 

ad 3) Předseda Blažek oznámil úmrtí bývalého předsedy a člena klubu Aloise Stuchlíka. V krátké zprávě shrnul důležitá životní data jmenovaného a připomenul jeho činnost v rámci spolku. Poděkoval členům za účast na posledním rozloučení s panem Stuchlíkem. Následně se držela minuta ticha na památku jmenovaného. Místopředseda Holda sdělil členské schůzi, že náklady na pohřeb pana Stuchlíka uhradil klub ze svého rozpočtu, neboť hrozilo, že v opačném případě se žádný pohřeb konat nebude. Nikdo z přítomných členů proti tomu nevznesl žádnou námitku.  

ad 4) Předseda Blažek oznámil, že v návaznosti na skon pana Stuchlíka je třeba doplnit výbor na stanovený počet sedmi členů. V souladu se stanovami měl výbor doplnit první nezvolený člen z posledních voleb do výboru – Jakub Krause, který se však z časových důvodů členství ve výboru vzdal. Blažek vyzval jménem výboru klubu přítomné členy, aby kandidovali na uvolněné místo a oznámil, že kandidaturu do výboru přijal Ing. Tomáš Špic, který klubu již několik let zpracovává účetní uzávěrku. Členové dostali čas na rozmyšlenou v průběhu čtení zpráv o činnosti spolku v roce 2017.

ad 5) Předseda Blažek přednesl zprávu o činnosti spolku v roce 2017.[1])

ad 6) Zprávu o sportovní činnosti za rok 2017 přednesl Jiří Stuchlík1).

ad 7) Zprávu o hospodaření za rok 2017 přednesl předseda Blažek1).

ad 8) Plán činnosti na rok 2018 přednesl předseda Blažek1).

ad 9) Stanovení členských příspěvků a brigádnických hodin – Rozhodnutím výboru spolku byly členské příspěvky ponechány s drobnou úpravou ve výši roku 2017, tedy dospělí 1.500 Kč, důchodci celodenní 1.200 Kč, dorost 700 Kč, žactvo a důchodci dopolední 600 Kč. Změnil se příspěvek dětí do 10 let na symbolických 100 Kč tak, abych spolek dodržel pravidla pro podávání žádostí o dotace na podporu činnosti mládeže z rozpočtu MŠMT ČR. Každý člen má povinnost odpracovat deset brigádnických hodin. Důchodci mají brigádnické hodiny dobrovolné a výbor jejich pomoc velice uvítá.

ad 10) Dalším bodem byla volba do výboru tak, aby byl výbor spolku doplněn na stanovami stanovený počet sedmi členů. Předseda Blažek znovu vyzval přítomné členy ke kandidatuře. S ohledem na skutečnost, že se nikdo nepřihlásil, navrhl předseda volbu Ing. Tomáše Špice. Aklamací byl návrh schválen 22 hlasy pro, 1 člen se hlasování zdržel (Ing. Tomáš Špic).

ad) 11) V rámci diskuse vystoupilo se svým dotazem několik členů. Nejprve se Josef Dlabola zeptal, jak je to s telefonním číslem po správci Aloisi Stuchlíkovi. Předseda Blažek oznámil, že číslo patří tenisovému klubu, nyní bude fungovat v držení některého z členů výboru a po nástupu nového správce Jaroslava Ticháčka bude v jeho držení, takže telefon bude i nadále fungovat. Dále se Pavel Sedláček zeptal, odkdy bude nový správce fungovat. Předseda Blažek oznámil, že nový správce bude fungovat od posledního víkendu v dubnu. Provozní doba správce bude každý všední den od 16:00, o víkendech bude provozní doba přizpůsobena programu mistrovských akcí a turnajů. Do té doby budou činnosti správce suplovat členové výboru. Další dotaz vznesl Zdeněk Mizera, který se zeptal, jaké pivo se bude v klubu točit. Na dotaz odpověděl nastupující správce Jaroslav Ticháček, který uvedl, že k dispozici bude točená novopacká desítka a možná že i novopacké pivo v plechovkách pro ty, kteří budou chodit mimo otvírací hodiny. Poslední dotaz položil Pavel Sedláček, který požádal o zopakování výše členských příspěvků. Předseda Blažek všechny kategorie a jednotlivé výše zopakoval.

ad 12) Schválení usnesení –  Členská schůze přijala usnesení ve znění: „Členská schůze schvaluje zprávy výboru o činnosti, o sportovní činnosti a o hospodaření za rok 2017. Do výboru klubu členská schůze zvolila Ing. Tomáše Špice.“ – Schváleno 22 hlasy pro, zdržel se 1 člen (místopředseda Petr Holda, který uvedl, že nechápe, proč se o usnesení hlasuje).

ad 13) Byly předány dary – dárkové koše a gratulace členům k životním jubileím – RNDr. Jaroslavu Barešovi k 80. narozeninám a Viliamu Wagnerovi k 70. narozeninám. Oba oslavenci poděkovali výboru a členům za gratulace a dary. Předseda Blažek rovněž připomněl životní výročí Ondřeje Hylmara (70), kterému výbor popřál na jeho lednové oslavě, a nedožité 70. narozeniny Aloise Stuchlíka.

ad 14) Po ukončení oficiálního programu následovalo občerstvení a volná zábava.

Členská schůze skončila ve 22:30 hod.

 

Zapsal: Jan Blažek – předseda


[1]) Zprávy o činnosti, sportovní činnosti a hospodaření za rok 2017 a plán činnosti na rok 2018 jsou připojeny v samostatných přílohách.

Příspěvek byl publikován v rubrice Družstva, Různé a jeho autorem je Jan Blažek. Můžete si jeho odkaz uložit mezi své oblíbené záložky nebo ho sdílet s přáteli.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.